Samochody nowe, testowe oraz używane z polskich salonów dealerskich.
Pojazdy gotowe do natychmiastowego odbioru w promocyjnych cenach.

Regulamin dla polskich dealerów samochodowych oraz wszystkich użytkowników serwisu topdealer.pl

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu motoryzacyjnego topdealer.pl. Wszyscy dealerzy oraz użytkownicy niniejszego serwisu zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. Siedziba serwisu internetowego topdealer.pl. mieści się w Polsce, 52-115 Wrocław ul. Semaforowa 65, lokal nr 4 Właścicielem serwisu internetowego topdealer.pl jest firma TDS GROUP Joanna Pydo, REGON: 022107494 NIP:6112601877

§2 Definicje

Definicje użyte w regulaminie serwisu topdealer.pl oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis – witryna internetowa topdealer.pl
 3. Top Dealer – oficjalna nazwa serwisu, która funkcjonuje pod adresem internetowym: www.topdealer.pl
 4. Właściciel serwisu - TDS GROUP Joanna Pydo, posiadająca pełną zdolność do zarządzania i reprezentowania firmy.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna jak i każda inna osoba korzystająca z serwisu i jego funkcjonalności, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 6. Dealer – właściciel, przedsiębiorca oraz osoba pełnoletnia reprezentująca dealera, korzystająca z całkowitej zdolności do czynności prawnych. Podmiot trudniący się obrotem samochodami, które prezentowane są w ramach serwisu topdealer.pl i który to w pełni wyraził zgodę na akceptację niniejszego regulaminu, posiadający także zarejestrowane konto w serwisie topdealer.pl.
 7. Ogłoszenie standardowe – ogłoszenie zamieszczone przez dealera z fotografią oraz opisem prezentowanego pojazdu, wyświetlane na liście ogłoszeń serwisu topdealer.pl w ramach wykupionego abonamentu.
 8. Abonament – opłata miesięczna, jaką ponosi dealer na rzecz firmy TDS GROUP Joanna Pydo z tytułu zamówienia usługi.
 9. Pojazd – pojazd samochodowy, który stanowi przedmiot ogłoszenia w serwisie topdealer.pl
 10. Konto – integralna cześć serwisu dostępna tylko dla współpracujących dealerów po uprzednim zalogowaniu się, zabezpieczona loginem oraz hasłem.
 11. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy firmą TDS GROUP Joanna Pydo, właścicielem serwisu topdealer.pl a dealerem.

§3 Postanowienia ogólne

 1. Autorami ogłoszeń w serwisie topdealer.pl są Polscy koncesjonowani dealerzy samochodowi, którzy odpowiadają za treść publikowanych przez siebie ogłoszeń i gwarantują, że zamieszczane ogłoszenia są w pełni zgodne ze stanem faktycznym prezentowanych samochodów.
 2. Treść ogłoszeń wprowadzanych do serwisu topdealer.pl zawsze musi być zgodna z normami prawno – etycznymi, które obowiązują na terenie RP. Nie wolno umieszczać ogłoszeń naruszających prawa osób trzecich.
 3. Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć sprzedaży tylko i wyłącznie pojazdu mechanicznego, jakim jest samochód.
 4. Zamieszczanie w serwisie innych przedmiotów jest zabronione.
 5. Dealer zobowiązuje się do starannego prezentowania swoich pojazdów a przy opisie będzie dbał, aby zachować poprawną formę ortograficzną oraz stylistyczną.
 6. W żadnym wypadku zamieszczane ogłoszenie nie może zawierać treści reklamujących inny serwis internetowy. Umieszczanie w serwisie topdealer.pl innych adresów serwisów internetowych jest niedozwolone i w przypadku stwierdzenia takiego faktu skutkuje możliwością natychmiastowego rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie dealera.
 7. Dealer oświadcza, iż wszelkie zamieszczane materiały w serwisie topdealer.pl są własnością przedmiotowego dealera i że posiada on wszelkie prawa do zamieszczanych przez siebie materiałów.
 8. Pobieranie, kopiowanie lub wykorzystywanie dostępnych materiałów w ramach serwisu topdealer.pl, zawsze wymaga zgody właściciela serwisu topdealer.pl. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych oraz innych dostępnych informacji znajdujących się w serwisie topdealer.pl.
 9. Na wykorzystanie nazwy serwisu, jaką jest: Top Dealer oraz adresu url: www.topdealer.pl w tym (grafiki – loga) każdorazowo wymagana jest zgoda właściciela serwisu.

§4 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili otrzymania przez firmę TDS GROUP Joanna Pydo podpisanej umowy od dealera, z której jasno wynika, że zamawia on usługę polegającą na możliwości prezentowania swoich samochodów za pomocą ogłoszeń motoryzacyjnych na platformie serwisu motoryzacyjnego topdealer.pl, w uzgodnionym wcześniej abonamencie.
 2. Ceny poszczególnych abonamentów jak i szczegóły współpracy każdy z dealerów otrzyma natychmiast po wcześniejszym kontakcie z działem handlowym serwisu topdealer.pl i wyrażeniu chęci współpracy - pod adresem kontakt@topdealer.pl
 3. Zawarcie umowy wymaga spełnienia przez dealera następujących warunków:
  1. Dostarczenie kopii podpisanej umowy, która określa wybór abonamentu oraz ramy czasowe współpracy.
  2. Potwierdzenie drogą mailową informacji o wysłaniu na adres siedziby firmy TDS GROUP Joanna Pydo podpisanej kopii umowy.
  3. Akceptacji niniejszego regulaminu podczas logowania do serwisu topdealer.pl
 4. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.12 miesięcy od chwili podpisania jej przez obie strony i po tym okresie samoczynnie przejdzie na czas nieokreślony w sytuacji, gdy żadna ze stron nie wyrazi chęci do jej rozwiązywania.
 5. Rozwiązanie umowy podpisanej pomiędzy właścicielem serwisu topdealer.pl a dealerem może nastąpić przy zachowaniu dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dotyczy to obu stron umowy. W celu przeprowadzenia właściwego procesu rozwiązania umowy, strona zainteresowana wypowiedzeniem umowy, powinna wysłać stosowne oświadczenie woli drugiej stronie na ustalony wcześniej adres e-mail lub listem poleconym na adres korespondencyjny zawarty w przedmiotowej umowie.

§5 Rejestracja i konto dealerów

 1. Zamieszczanie ogłoszeń przez dealerów w serwisie motoryzacyjnym topdealer.pl wymaga zalogowania się do serwisu i wypełnienia niezbędnych kart do publikacji ogłoszenia.
 2. Właściciel serwisu topdealer.pl przekaże stosowne dostępy współpracującemu dealerowi do panelu, który umożliwi administrowanie przypisanym kontem, gdzie po uprzednim zalogowaniu może on dokonać edycji swojego ogłoszenia w tym dodania lub usunięcia ogłoszenia.
 3. Dealer zobowiązany jest do podania aktualnych i kompletnych danych adresowych podczas wypełniania stosownych kart dotyczących wprowadzenia ogłoszenia do serwisu topdealer.pl.
 4. Właściciel serwisu topdealer.pl zapewnia, iż przekazane dane osobowe jak i adresowe będą przetwarzane jedynie w związku z zawartą umową oraz w celach marketingowych dla potrzeb serwisu topdealer.pl.
 5. Logowanie do serwisu topdealer.pl wymaga od dealera podania własnego adresu e-mail oraz hasła, jakie zostanie mu przypisane przez właściciela serwisu topdealer.pl. Właściciel serwisu topdealer.pl zwraca jednocześnie uwagę, że przypisane hasło należy zapamiętać, jako informację poufną i nie wolno udostępniać jej osobom trzecim.
 6. Zabrania się również korzystania z kont należących do innych stacji dealerskich.
 7. W przypadku zagubienia przypisanego hasła lub chęci zmiany danych hasła należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować właściciela serwisu.
 8. Właściciel serwisu topdealer.pl nie odpowiada za niewłaściwe użytkowanie przypisanym hasłem a w szczególności za ewentualne udostępnienie go osobom trzecim, co może doprowadzić do niepożądanych zmian na koncie z ogłoszeniami dealera.
 9. W sytuacji, gdy dane dealera a w tym osoby odpowiedzialnej ze strony dealera za dodawanie ogłoszeń do serwisu topdealer.pl ulegną zmianie, ma on obowiązek do ich natychmiastowej aktualizacji na swoim koncie.
 10. Właściciel serwisu topdealer.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania konta dealera, jeśli jego działania okażą się szkodliwe dla samego serwisu jak i innych współpracujących z serwisem dealerów czy też osób trzecich.
 11. Właściciel serwisu topdealer.pl zastrzega sobie całkowitą możliwość zablokowania konta dealera w przypadku rozwiązania umowy przez jedną za stron.

§6 Zamieszczanie ogłoszeń

 1. Karty umożliwiające poprawne dodanie ogłoszenia przez dealera powinny zostać starannie wypełnienie po zalogowaniu na stronie serwisu topdealer.pl. Szczególną uwagę należy zwrócić na pola oznaczone gwiazdką, które muszą być wypełnione obowiązkowo.
 2. Opis samochodu dodanego do serwisu topdealer.pl przez dealera powinien być rzetelny oraz nie może wprowadzać w błąd użytkowników a w szczególności, co do informacji na temat marki, producenta, wyposażenia oraz pochodzenia pojazdu.
 3. Dealer ponosi pełną odpowiedzialność za informacje umieszczone przez siebie w opisie ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie standardowe zamieszczone w serwisie topdealer.pl w ramach wykupionego abonamentu zostanie prezentowane na łamach serwisu do czasu usunięcia go przez dealera.
 5. Dla ogłoszeń standardowych istnieje możliwość nabycia dodatkowo płatnej opcji, która umożliwia wyróżnienie danego ogłoszenia po przez ukazanie go na głównej stronie serwisu topdealer.pl w sekcji Ogłoszenia TOP oraz Ogłoszenie Premium. Cennik dotyczący dodatkowego wyróżnienia ogłoszeń każdy z zainteresowanych dealerów otrzyma natychmiast po wcześniejszym kontakcie z działem handlowym serwisu topdealer.pl - pod adresem kontakt@topdealer.pl
 6. Topdealer.pl zastrzega sobie prawo do możliwości wykonania korekty dla wszystkich rodzajów ogłoszeń. Przedmiotowa korekta może polegać np. na właściwym przypisaniu statusu pojazdu do prawidłowego działu, korekcie stylistycznej, zmianie tytułu ogłoszenia. Redakcja serwisu topdealer.pl nie informuje o przeprowadzonej, niezbędnej edycji ogłoszenia.
 7. Właściciel serwisu topdealer.pl ma prawo w każdej chwili do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia przez dealera, jeżeli przedmiotowe ogłoszenie narusza postanowienia regulaminu, a w szczególności, gdy zawiera treści powszechni uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie, jak również inne treści zakazane przez prawo RP. W przypadku usunięcia takiego ogłoszenia, dealer zostanie natychmiast o tym fakcie poinformowany. Usunięcie zamieszczonego niezgodnie z niniejszym regulaminem ogłoszenia z serwisu topdealer.pl, nie upoważnia dealera do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów wynikających z nabycia abonamentu w serwisie topdealer.pl.
 8. W ramach wykupionego abonamentu dealer zobowiązuje się do przestrzegania wzajemnych ustaleń tj. wprowadzenia do serwisu nie więcej ogłoszeń a nie żeli stanowi wykupiony przez dealera pakiet abonamentowy.
 9. Abonament podstawowy o nazwie (standard) upoważnia dealera do wprowadzenia na platformę serwisu maksymalnie 40 ogłoszeń.
 10. Abonament rozszerzony o nazwie ( biznes) upoważnia dealera do wprowadzenia na platformę serwisu maksymalnie 100 ogłoszeń.
 11. Suma ogłoszeń wprowadzonych do serwisu topdealer.pl w ramach wykupionego abonamentu, o którym mowa w punkcie 9 i 10 niniejszego paragrafu dotycz pojazdów: nowych, pojazdów testowych oraz pojazdów używanych.
 12. W ogłoszeniu możliwe jest oferowanie tylko jednego pojazdu.

§7 Zmiany w regulaminie

 1. Właściciel serwisu topdealer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cenniku abonamentów. O zmianach jak i terminie ich obowiązywania właściciel serwisu topdealer.pl poinformuje współpracujących dealerów droga e-mailową natomiast dla użytkowników umieści stosowną informację na stronie serwisu topdealer.pl.
 2. Wprowadzone zmiany w regulaminie jak i w cenniku abonamentów zaczną obowiązywać nie wcześniej jak na 15 dni po ukazaniu się informacji o tym fakcie na stronie serwisu topdealer.pl
 3. W sytuacji, gdy zmiany w regulaminie jak i zmiany w cenniku abonamentów nie zostaną zaakceptowane przez dealera powinien on drogą e-mailową na adres: kontakt@topdealer.pl powiadomić właściciela serwisu topdealer.pl, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy między stronami po upływie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Jedynym prawem właściwym regulującym relacje użytkownik, dealer a właściciel serwisu topdealer.pl jest prawo polskie. Wszelakie spory, które związane byłyby z usługami świadczonymi w ramach serwisu topdealer.pl rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne na terenie RP.
 2. Właściciel serwisu topdealer.pl nie odpowiada za sytuację w wyniku, której ogłoszenie dodane przez dealera nie pojawi się na łamach serwisu z powodów całkowicie niezależnych od właściciela serwisu np. awaria teleinformatyczna.
 3. Jakakolwiek próba włamania do serwisu topdealer.pl, złamania haseł, kodów, skutkuje natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
 4. Właściciel serwisu topdealer.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z funkcji serwisu, wynikającą z dokonywania zmian oraz ulepszeń serwisu topdealer.pl

§9 Polityka prywatności

 1. Właściciel serwisu internetowego topdealer.pl przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Każdy dealer współpracujący z serwisem topdealer.pl wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych teleadresowych na podstronach serwisu, które podał podczas procesu logowania.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu, umieszczone w bazie serwisu topdealer.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb. Nigdy nie będą udostępniane innym podmiotom oraz osobom trzecim. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz.883) . Każdy współpracujący z serwisem dealer oraz użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich korekty jak i do żądania, aby zaprzestać ich wykorzystywania. Każdy z dealerów może przeglądać oraz edytować swoje dane po uprzednim zalogowaniu się do serwisu topdealer.pl poprzez swój panel administracyjny.

§10 Rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdy współpracujący z serwisem topdealer.pl, użytkownik oraz dealer ma prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje powinny być przesyłane drogą mailową na adres: kontakt@topdealer.pl, bądź listownie na adres właściciela serwisu tj. TDS GROUP Joanna Pydo, 52-115 Wrocław ul. Semaforowa 65, lokal nr 4
 3. Złożona reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis sytuacji, jakiej dotyczy a także pełne dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych od chwili jej otrzymania, a zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie ich rozpatrzenia za pomocą poczty elektronicznej tj. na podany adres e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

x
OK